Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum
Thư viện Kon Tum

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ngày đăng: 31-01-2024

- Hiến pháp là Luật cơ bản của Nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất. Với tính chất này, Hiến pháp điều chỉnh những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Hiến pháp là văn bản thể hiện tập trung ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, thông qua Hiến pháp, Nhân dân ủy quyền cho Nhà nước thực hiện quyền lực nhân dân. Hiến pháp năm 2013 là kết quả của sự kế thừa các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và là sự thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội… Để hiểu rõ hơn về quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước… Thư viện tỉnh trân trọng giới thiệu cuốn sách “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013-1992-1980-1959-1946)” bao gồm các Hiến pháp:

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 gồm có 11 chương và 120 điều.

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có 12 chương và 147 điều.

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 gồm có 12 chương và 147 điều.

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1959 gồm có 10 chương và 112 điều.

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1946 gồm có 7 chương và 70 điều.

- Sách đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Kon Tum, số 17B Trương Hán Siêu, P.Duy Tân, TP.Kon Tum.

    Kính mời Quý đọc giả đến Thư viện tìm đọc

SÁCH LIÊN QUAN

Tệ nạn ma túy

Tệ nạn ma túy

Ngày đăng: 30-08-20211025
Sự ra đời của Bản tuyên ngôn độc lập

Sự ra đời của Bản tuyên ngôn độc lập

Ngày đăng: 27-08-2021832
Sách học đường

Sách học đường

Ngày đăng: 27-08-2021921
Lê Quang Đạo

Lê Quang Đạo

Ngày đăng: 10-05-20211012
back-to-top