thu vien kon tum
sự kiện

Thư mục sách quân đội

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Thư mục sách quân đội

Thư mục sách quân đội

Thư mục sách về QĐNDVN nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014)
1. Hồ Chí Minh. Về công tác hậu cần quân đội. - H. : NXB Quân đội nhân dân, 1970. - 117tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu gồm những bài của Hồ Chí Minh nói và viết về công tác hậu cần trong quân đội từ những năm 1945 đến 1969...
     Phân loại: 3K5H3 / V250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009485
     Từ khoá:Hồ Chí Minh,công tác,quân đội,hậu cần
2. Hồ Chí Minh. Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội / Hồ Chí Minh. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 1971. - 80tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu nói về đoàn kết, kỷ luật và dân chủ trong Đảng, tác phong công tác, tác phong lãnh đạ của cán bộ đảng viên; về kỷ luật và dân chủ trong quân đội đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân
     Phân loại: 3K5H3,355(V) / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008614
     Từ khoá:Hồ Chí Minh,quân sự,Việt Nam
3. Le NIN, V.I. Bàn về chiến tranh, quân đội, khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự / Le NIN, V.I. - H. : NXb Quân đội nhân dân, 1980. - 416tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu nghiên cứu nội dung và lý luận quân sự của Le NIN, V.I- bàn về chiến tranh, quân đội, xây dựng quân đội kiểu mới, về vai trò của quần chúng nhân dân, nhân tố kinh tế-chính trị tinh thần, hậu phương đến với chiến tranh và quân đội, về khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự.
     Phân loại: 3K23 / B105V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009226
     Từ khoá:Học thuyết Lê Nin,học thuyết quân sự,Lê Nin,tư tưởng
4. Mác, C. Bàn về mối liên hệ giữa kinh tế, haụa phương với chiến tranh, quân đội và quốc phòng / C. MAC, PH, aNGGHEN,V.I LeNIN,I.V STALIN. - H. : NXB Quân đội nhân dân, 1977. - 95tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu là tập chuyên đề bàn về xây dựng kinh tế, quốc phòng của nhà nước XHCN, trình bày sự liên hệ giữa kinh tế, hậu phương với chiến tranh quân đội và quốc phòng.
     Phân loại: 3K4 / B105V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009493
     Từ khoá:học thuyết quân sự,kinh tế,chiến tranh,lực lượng vũ trang
5. Nguyễn Quang Phát. Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội / Nguyễn Quang Phát. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 2006. - 325tr ; 20cm
     Tóm tắt: Về tư tưởng Hồ Chí Minh trong đức tài của người cán bộ cách mạng. Việc nâng cao đạo đức, phát triển tài năng của đội ngũ cán bộ quân đội trong tình hình mới. Các văn kiện Đảng cộng sản Việt Nam về đạo đức cách mạng. Sự rèn luyện đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh
     Phân loại: 3K5H / QU105Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.012703
                          Kho Mượn: MVV.023240-23244
     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Cách mạng Việt Nam
6. Nguyễn Vĩnh Thắng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân / Nguyễn Vĩnh Thắng, Nguyễn Mạnh Hưởng. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 2004. - 214tr ; 19cm
     Tóm tắt: Sách viết những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân như: Xây dựng quân đội về chính trị, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nhân dân VIệt Nam
     Phân loại: 3K5H5,355 / NG527V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.011455
                          Kho Mượn: MVV.008700-8706
     Từ khoá:Hồ Chí Minh,tư tưởng Hồ Chí Minh,Việt Nam,quân đội nhân dân
7.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 2004. - 152tr ; 19cm
     Tóm tắt: Sách gồm 2 phần chính: Phần I: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội. Phần II: Nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Phân loại: 3K5H4 / T550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.011459-11460
                          Kho Mượn: MVV.08707-8713
     Từ khoá:Chủ nghĩa Mác Lê-nin,tư tưởng,tư tưởng Hồ Chí Minh
000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
8.  Tổng tập truyện ngắn năm 2000 tạp chí văn nghệ quân đội. - H : Nxb Văn học, 2002. - 869tr ; 20cm
     Tóm tắt: Tổng hợp truyện ngắn năm 2000 được đăng trên Tạp chí văn nghệ quân đội
     Phân loại: 014 / V23
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009005
                          Kho Lưu động: LD.002567
                          Kho Mượn: MVV.016455-16457
     Từ khoá:Thư mục giới thiệu,truyện ngắn,văn học hiện đại,Việt Nam
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
9.  60=sáu mươi năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 2004. - 548tr ; 19cm. - (1000b) (25.000đ)
     Tóm tắt: Sách nêu lên tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân, đồng thời khái quát những nét lớn , những sự kiện chính qua các chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lịch sử vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
     Phân loại: 355(V)(09) / S111M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.011448
                          Kho Mượn: MVV.008684-8689
     Từ khoá:Quân sự,lịch sử,quân đội nhân dân,Việt Nam
10.  70= bảy mươinăm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Nhiều tác giả. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 435tr ; 27cm
     Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam  quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.
     Phân loại: 355.009597 / B112M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003361
     Từ khoá:Quân đội nhân dân,Việt Nam
11.  Công tác chính trị trong các nhà trường quân đội. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 1971. - 86tr ; 19cm
     Phân loại: 355(V)13 / C455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009454
     Từ khoá:Quân sự,chính trị,lực lượng vũ trang
12.  Hỏi và đáp về chính sách đối với quân nhân chuyển ra ngoài quân đội. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 1976. - 119tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu gồm các chính sách, chế độ của Đảng và nhà nước đối với quân nhân chuyển ra ngoài quân đội dựa vào các văn bản đã ban hành góp phần tuyên truyền phổ biến rộng rãi các chính sách ấy cho quân nhân phục viên
     Phân loại: 355(V),36 / H428
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008539
     Từ khoá:Lực lượng vũ trang,phục viên,Việt Nam,chính sách
13.  Luật sĩ quan quân đội. - H. : Chính trị Quốc gia, 2000. - 36tr ; 19cm
     Tóm tắt: Những quy định chung trong quân đội, quân hàm chức vụ sĩ quan, nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan, sĩ quan dự bị, quản lý nhà nước về sĩ quan, khen thưởng và xử lý vi phạm, điều khoản thi hành
     Phân loại: 34(V) / L504S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.005731
                          Kho Lưu động: LD.001944
                          Kho Mượn: MVV.012151-12154
     Từ khoá:Pháp luật,Sĩ quan,Quân đội
14. Lê Văn Dũng. Nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước / Lê Văn Dũng. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 2001. - 139tr ; 19cm
     Tóm tắt: Phát huy bản chất truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan tham mưu, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới
     Phân loại: 355.01 / L250V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009850
     Từ khoá:Quân đội,chât slượng đội ngũ,Việt Nam,xây dựng đảng bộ
15. Lê Văn Dũng. Xây dựng bản chất cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới / Lê Văn Dũng. - H : Quân đội nhân dân, 2006. - 316tr ; 20,5cm
     Tóm tắt: Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo một số vấn đề về xây dựng bản chất cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động thực tiến là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta trong thời kỳ mới
     Phân loại: 355.009597 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.013815
                          Kho Mượn: MVV.026853-26856
     Từ khoá:Quân sự,quân đội,Việt Nam
16. Lê Văn Quang. Phát triển ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa trong xã hội và quân đội thời kỳ đổi mới / Lê Văn Quang. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 2001. - 270tr ; 19cm
     Tóm tắt: Sách gồm 4 phần với các nội dung như phương pháp học tiếp cận sự phát triển ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa; những vấn đề cơ bản và cấp bách trong giáo dục chính trị tư tưởng và đấu tranh chống quan điểm sai trái
     Phân loại: 32(V)2 / L250V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009852
     Từ khoá:Chính trị,quân đội,xã hội chủ nghĩa,ý thức
17.  Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam. - Tái bản có bổ sung. - H : Nxb QĐND, 2005. - 862tr ; 27cm
     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam từ 1944-1975 - Nêu lên được thời kỳ hình thành của các lực lượng vũ trang (1930-1945) và sự trưởng thành của QĐND trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1944-1954) và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta..
     Phân loại: 355(V)(09) / L303S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.001010
     Từ khoá:quân sự,lịch sử,việt nam,quân đội nhân dân
18.  Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. - In lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm
          T.1. - 1994. - 448tr
     Tóm tắt: Sách viết về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi hình thành mầm mống của lực lượng vũ trang cách nạng 1930 đến kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1975
     Phân loại: 355 (V) (09) / L303S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.001852
                          Kho Mượn: MVV.001457-1458
     Từ khoá:Lực lượng vũ trang,Lịch sử,Việt Nam
19.  Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. - In lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm
          T.2. - 1994. - 605tr
     Tóm tắt: Sách viết về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi hình thành mầm mống của lực lượng vũ trang cách nạng 1930 đến kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1975
     Phân loại: 355(V)(09) / L303S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.001853
                          Kho Mượn: MVV.001459-1460
     Từ khoá:Lực lượng vũ trang,Việt Nam,Lịch sử
20.  Lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 418tr ; 27cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về Lịch sử Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Hồi ký , nhật ký chiến tranh, hệ thống bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ qua những trang thơ.
     Phân loại: 355.09597803 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003359
     Từ khoá:Quân đội,lịch sử,truyền thống,Việt Nam
21. Minh Nhật. Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam / Minh Nhật: biên soạn. - H : Lao động, 2008. - 63tr ; 19cm
     Tóm tắt: Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, gồm luật số 16/1999/QH10 và luật  số 19/2008/QH12 ngày 3-6-2008
     Phân loại: 343.597 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014739
                          Kho Lưu động: LD.023371-23376
                          Kho Mượn: MVV.029887-29890
     Từ khoá:Pháp luật,luật quân sự,quân đội,sỹ quan,Việt Nam
22. Nguyễn Huy Hiệu. Quân đội với chiến lược bảo vệ môi trường / Nguyễn Huy Hiệu: chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 218tr ; 21cm
     Tóm tắt: Trình bày một cách cụ thể về kết quả phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường và đề xuất những giải pháp mang tính đột phá của chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia và quốc phòng trong thời gian tới.
     Phân loại: 355.002 / Q502Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019451
     Từ khoá:quân sự,bảo vệ môi trường,Quân đội
23. Nguyễn Huy Hiệu. Quân đội với vấn đề giải quyết hậu quả sau chiến tranh / Nguyễn Huy Hiệu. - H., 2010. - 254tr ; 21cm
     Tóm tắt: Thực trạng và hậu quả bom mìn, vật nổ ở nước ta sau chiến tranh; Chủ trương   xử lý bom mìn, vật nổ trong thời gian tới; Dự án điều tra, khảo sát và đanh giá tác động của sự ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; Chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Chất độc da cam/dioxin do Mỹ tiến hành trong chiến tranh Việt Nam và những câu chuyện của nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và bom mìn Việt Nam
     Phân loại: 355.02 / Q502Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019502
     Từ khoá:Quân đội,hậu quả,chiến tranh
24. Nguyễn Mạnh Hưởng. Xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 283tr ; 21cm
     Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có hệ thống và được luận giải sâu sắc. Đồng thời tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản của việc vận dụng tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và phê phán một số quan điểm sai trái, thù địch xung quanh vấn đề này.
     Phân loại: 355.009.597 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019453
     Từ khoá:chính trị,tư tưởng Hồ Chí Minh,Quân đội
25. Nguyễn Văn Lý. Vai trò quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Lý. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 254tr ; 21cm
     Tóm tắt: Luận giải, làm rõ cơ ở lý luận và thực tiễn về vai trò quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; từ đó đề xuất một số quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy hơn nữa vai trò quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong thời kỳ mới
     Phân loại: 355.009597 / V103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019445
                          Kho Mượn: MVV.043981-43983
     Từ khoá:Quân đội,hội nhập kinh tế quốc tế,Việt Nam
26. Nguyễn Đình Minh. 70=bảy mươi năm quân đội nhân dân Việt Nam cội nguồn sức mạnh tinh thần / Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Mạnh Hưởng: chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 220tr ; 21cm
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử; đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới.
     Phân loại: 355.009597 / B112M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021249
                          Kho Mượn: MVV.047850-47852
     Từ khoá:Quân đội,lịch sử,phá triển,Việt Nam
27. Ngô Xuân Lịch. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới / Ngô Xuân Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 328tr ; 21cm
     Tóm tắt: Nội dung sách thể hiện quan điểm tư tưởng, lý luận và thực tiễn chỉ đạo việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới; trực tiếp là các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, t tưởng và tổ chức nói riêng, xây dựng quân đội nhân dân VIệt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới nói chung.
     Phân loại: 324.2597075 / GI550V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021243
                          Kho Mượn: MVV.047832-47834
     Từ khoá:Đảng cộng sản Việt Nam,lãnh đạo,thời hiện đại,quân đội
28.  Pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam trong đại thắng mùa xuân 1975. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 2005. - 324tr ; 20cm
     Tóm tắt: Hơn 30 bài báo cáo tham luận của các vị tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh pháo binh đề cập một số vấn đề như: Khẳng định tính sáng tạo về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng trong đại thắng mùa xuân 1975, nêu bật vị trí con người khắc phục khó khăn, gian khổ, chiến đấu quên mình, lập công xuất sắc, nghệ thuật tác chiến pháo binh, tạo lập thế trận pháo binh...
     Phân loại: 355.723 / PH108B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.011477-11478
                          Kho Mượn: MVV.08780-8783
     Từ khoá:khoa học quân sự,pháo binh,quân sự,vũ khí
29. Phạm Gia Đức. Quân đội anh hùng truyền thống vẻ vang / Phạm Gia Đức, Lê Hải Triều. - H. : Nxb Quân đội nhân dân, 1999. - 200tr ; 19cm
     Tóm tắt: Cuốn sách nhằm nêu lên những sự kiện chính qua các chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội ta trong cuộc đổi mới và trọng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
     Phân loại: 355(V)13,9(V) / QU121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006125
                          Kho Lưu động: LD.002054
                          Kho Mượn: MVV.013214-13217
     Từ khoá:Quân đội nhân dân,Quân sự,Quân dội,Anh hùng,Việt Nam
30. Phạm Ngọc Hoài. Quân đội tìm hiểu và chấp hành chính sách dân tộc của Đảng / Phạm Ngọc Hoài, Vũ Quang Đạo. - H. : NXB Quân đội nhân dân, 1984. - 76tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu trình bày tóm tắt về đặc điểm, truyền thống của các dân tộc ít người ở núơc ta, giới thiệu những tư tưởng, quan điểm của Đảng và nhà nước về vấn đề dân tộc; nêu lên tầm quan trọng của việc chấp hành chính sách dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay và xác định thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước là trách nhiệm lớn của quân đội ta ..
     Phân loại: 355(V)13 / Q502Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009455
     Từ khoá:quân sự,chính sách dân tộc,Quân đội,việt nam
31. Phạm Văn Trà. 60=sáu mươi năm quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởngthành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng / Phạm Văn Trà. - H : Nxb Quân đội nhân dân, 2004. - 417tr ; 20cm
     Tóm tắt: Sách giới thiệu về lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày thành lập đến nay (22/12/1944-22/12/2004). Tròn 60 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành. Nhưng bài viết thể hiện quan điểm tư tưởng lý luận và thực tiễn khẳng định quân đội nhân dân Việt Nam; phương hướng xây dựng quân đội trong nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
     Phân loại: 355(V)(09) / PH104V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.011449
                          Kho Mượn: MVV.008690-8696
     Từ khoá:Quân sự,lịch sử,quân đội nhân dân,Việt Nam
32. Quảng Văn. Hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn nông thôn / Quảng Văn. - H. : Thời đại, 2010. - 283tr ; 19cm
     Tóm tắt: Trình bày một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế cho bộ đội xuất ngũ. Hướng dẫn quy trình thành lập một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn nông thôn. Giới thiệu một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của bộ đội xuất ngũ và trong thanh niên nông thôn những năm gần đây
     Phân loại: 331.702 / H561D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.017287
                          Kho Lưu động: LD.030702-30707
                          Kho Mượn: MVV.037806-37808
     Từ khoá:Hướng nghiệp,nghề nghiệp,nông thôn,việc làm,bộ đội xuất ngũ
33. Quảng Văn. Tủ sách hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ. Tôi học nghiệp gì / Quảng Văn. - H. : Thời đại, 2010. - 191tr ; 19cm
     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động, cơ hội và thách thức trong tìm kiếm việc làm, các kỹ năng cần có khi xin việc, cách tự đánh giá bản thân, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho bộ đội xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
     Phân loại: 331.702 / T500S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.017288
                          Kho Lưu động: LD.030690-30695
                          Kho Mượn: MVV.037809-37811
     Từ khoá:Hướng nghiệp,nghề nghiệp,bộ đội xuất ngũ,việc làm
34. Quảng Văn. Tủ sách hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ / Quảng Văn. - H. : Thời đại, 2010. - 199tr ; 19cm
     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề học nghề và việc làm của thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ. Cung cấp những thôn tin cơ bản về thế giới nghề nghiệp, thị trường việc làm trong nước theo từng vùng kinh tế. Giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp công ty cụ thể nhằm giúp thanh niên nông thôn và bộ đội xuất ngũ đánh giá năng lực bản thân, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
     Phân loại: 331.702 / T500S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.017289
                          Kho Lưu động: LD.030696-30701
                          Kho Mượn: MVV.037812-37814
     Từ khoá:Hướng nghiệp,nông thôn,thanh niên,việc làm,nghề nghiệp,bộ đội xuất ngũ
35. Trần Anh. Tìm hiểu nghĩa vụ xây dựng kinh tế của quân đội nhân dân Việt Nam / Trần Anh. - H. : NXB Quân đội nhân dân, 1977. - 100tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu trình bày ý nghĩa về nhiều mặt của chế độ nghĩa vụ xây dựng kinh tế của quân đội, phương hướng và nhiệm vụ kinh tế của quân đội và một số yêu cầu chủ yếu của công tác tổ chức và quản lý khi quân đội chuyển sang mặt trận mới, xây dựng kinh tế.
     Phân loại: 33(V) / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009387
     Từ khoá:Kinh tế,xây dựng kinh tế,việt nam,quân đội nhân dân
36. Trần Minh Hưởng. Tìm hiểu luật nghĩa vụ quân sự và các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân / Trần Minh Hưởng, Nguyễn Đức Phúc. - H. : Nxb Thanh niên, 2002. - 161tr ; 19cm
     Phân loại: 34(V)03 / T311
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009032
                          Kho Mượn: MVV.016529-16531
     Từ khoá:Pháp luật,luật nghĩa vụ quân sự,Việt Nam
37.  Tướng lĩnh quân đội nhân Việt Nam qua những trang hồi ức. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 654tr ; 27cm
     Phân loại: 355.0092 / T561C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.002917
     Từ khoá:tướng lĩnh,hồi ký,Quân đội,Việt Nam
38. Võ Nguyên Giáp. Chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân / Võ Nguyên Giáp. - H : Nxb Sự thật, 1959. - 139tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tập tài liệu là những bài viết sau khi hòa bình đã được lập lại, nêu lên những vấn đề cơ bản nhất của cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân do Đảng lãnh đạo, những bài học kinh nghiệm chủ yếu trong việc lãnh đạo chiến tranh về xây dựng quân đội của Đản, cũng như trong việc củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam
     Phân loại: 355(V) / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008322
     Từ khoá:Quân sự,lực lượng vũ trang nhân dân,quân đội nhân dân
39. Võ Nguyên Giáp. Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân / Võ Nguyên Giáp. - H : Nxb Sự thật, 1972. - 255tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu có tính chất góp phần tổng kết lý luậnv à thực tiễn về một trong những nội dung chủ yếu của đường lối quân sự của Đảng và là vấn đề vũ trang toàn dân, xây đựng lực lượng vũ trang nhân dân trong khởi nghĩa, chiến tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ tổ quốc
     Phân loại: 355(V) / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008321
     Từ khoá:Quân sự,lực lượng vũ trang nhân dân,Việt Nam
40. Võ Nguyên Giáp. Xây dựng kinh tế một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quân đội trong giai đoạn mới / Võ Nguyên Giáp. - H. : Nxb Sự thật, 1978. - 73tr ; 19cm
     Tóm tắt: Đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng, vai trò xung kích của quân đội trên mặt trận kinh tế
     Phân loại: 331,355(V) / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.001343
                          Kho Mượn: MVV.001413-1414
     Từ khoá:Kinh tế,Xây dựng kinh tế,Quân đội nhân dân
41. Võ Nguyên Giáp. Xây dựng kinh tế một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quân đội trong giai đoạn mới / Võ Nguyên Giáp. - H. : Nxb Sự thật, 1978. - 73tr ; 19cm
     Tóm tắt: Đường lối xây dựng kinh tế XHCN trong lực lượng quân đội, bồi dưàng cán bộ nâng cao năng lực lãnh đạo trong các tổ chức quân đội
     Phân loại: 331,355(V)6 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.
     Từ khoá:Kinh tế,Quân đội,Việt Nam
800 - VĂN HỌC
42. Nguyễn Bảo. Truyện ngắn hay và đoạt giải văn nghệ quân đội mới / Nguyễn Bảo, Khuất Quang Thuỵ, Sương Nguyệt Minh: tuyển chọn. - H : Nxb Phụ nữ, 2007. - 668tr ; 20,5cm
     Phân loại: 895.922 3 / TR527N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.013309, DVV.013926
                          Kho Lưu động: LD.014865-14869, LD.020301-20305
                          Kho Mượn: MVV.025156-25158, MVV.027182-27184
     Từ khoá:truyện ngắn,Việt Nam,Văn học hiện đại
43.  Văn xuôi những cây bút trẻ quân đội / Nhiều tác giả. - H : Nxb Phụ nữ, 2007. - 294tr ; 19cm
     Phân loại: 895.922 3 / V115X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.012837
                          Kho Lưu động: LD.013258-13262
                          Kho Mượn: MVV.023645-23647, MVV.027999
     Từ khoá:Văn học hiện đại,Việt Nam,truyện ngắn
900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
44.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Nhiều tác giả. - H. : Văn hóa thông tin, 2014. - 418tr ; 27cm
     Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam qua một số bài nói và viết của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ.
     Phân loại: 959.7041 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003362  Từ khoá:Lịch sử,Hồ Chí Minh,Võ Nguyên Giáp

Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 2012
  • Tháng hiện tại: 88319
  • Tổng lượt truy cập: 2803199

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý