thu vien kon tum
sự kiện

Thư mục sách chuyên đề kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga (1917 - 2017)

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Thư mục sách chuyên đề kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga (1917 - 2017)

Thư mục sách chuyên đề kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga (1917 - 2017)

Nhằm giúp bạn đọc tra cứu sách theo chủ đề một cách nhanh nhất, Thư viện tỉnh Kon Tum giới thiệu đến bạn đọc thư mục sách, bao gồm những tài liệu liên quan đến kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại (1917 2017).

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
 
1. RUĐINXKI, PH.M.. "Vụ án Đảng cộng sản Liên Xô" tại toà án hiến pháp : Ghi chép của người tham gia phiên toà / PH.M. RUĐINXKI. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 640tr.
     Tóm tắt: Quá trình diễn ra vụ án về sự kiểm tra hiến pháp các sắc lệnh của Tổng Thống Liên Bang Nga, cũng như là sự kiểm tra hiến pháp của Đảng cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Liên Bang Nga, tại toà án hiến pháp Liên Bang Nga từ ngày 25-5 đến ngày 30-11-1992.
     Phân loại: 32(N519.1) / V500A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006764
     Từ khoá:Đảng cộng sản,Nga,Toà án,Hiến pháp
 
2.  Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới và kinh tế đối ngoại của Liên Xô : Lưu hành nội bộ / A.A Vikhơlaép, I.Ph Môtôrin, I.K Pôpốp. - H. : Nxb Sự thật, 1892. - 318tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu cung cấp một số lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa; hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới và kinh tế đối ngoại của Liên Xô và một số vấn đề tài chính, tín dụng, giá cả về kinh tế công nghiệp
     Phân loại: 33(T)1 / H250
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008260
     Từ khoá:Kinh tế,Kinh tế quốc dân,Kinh tế đối ngoại
 
3.  Học tập tinh thần phấn đấu gan khổ của nhân dân Liên Xô để xây dựng chủ nghĩa xã hội. - H. : Nxb Sự thật, 1957. - 94tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu là bản phỏng dịch cuốn học tập tinh thn phấn đấu gian khổ của nhân dân Liên Xô để xây dựng chủ nghĩa xã hội; trong từng giai đoạn lịch sử, tình hình chính trị, kinh tế xã hội đến thắng lợi hoàn toàn
     Phân loại: 32(N519.1),9(N519.1) / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008492
     Từ khoá:Chính trị,Lịch sử,Nước XHCN,Nga
 
4. Nguyễn Thành. Quốc tế cộng sản với vấn đề dân tộc và thuộc địa / Nguyễn Thành. - H. : Nxb sách giáo khoa Mác Lênin, 1987. - 221tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu nói về vấn đề giải phóng dân tộc - thuộc địa trước khi quốc tế cộng sản ra đời; và sau khi ra đời những ảnh hởpng tiến bộ của quốc tế cộng sản với một số nước thuộc địa và nửa thuộc địa qua mỗi thời kỳ lịch sử nhất định ở từng quốc gia nhằm phát huy toàn bộ những nhân tố tích cực, sử dụng những hình thức và phương pháp cách mạng để giành thắng lợi cao nhất
     Phân loại: 327.23 / NG527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008504
     Từ khoá:Giải phóng dân tộc,Quốc tế cộng sản,Chính trị,Nga
 
5. Phạm Xuân Nam. Phong trào đấu tranh chống đế quốc Mỹ ở Châu Mỹ La Tinh : Từ sau chiến tranh thứ 2 / Phạm Xuân Nam. - H. : Nxb Khoa học xã hội, 1968. - 185tr ; 19cm
     Tóm tắt: Nói lên phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân các nước Châu Mỹ La Tinh trng thời kỳ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 chống lại chiến tranh xâm lược nhát là đế quốc Mỹ
     Phân loại: 32(N73/76) / PH104X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008538
     Từ khoá:Lịch sử,Châu Mỹ La Tinh,Chính trị,Đấu tranh giải phóng
 
6.  Sự hợp tác quốc tế giữa Đảng cộng sản Liên Xô và Đảng cộng sản Việt Nam lịch sử và hiện đại. - H. : NXB Sự Thật, 1987. - 501tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu nêu lên lịch sử hợp tác giữa 2 Đảng Liên Xô và Việt Nam, về sự hình thành và hoạt động của hệ thống các quan hệ hợp tác giữa 2 Đảng và sự nhất trí đoàn kết trên cơ sở vững chắc hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, phát triển trên mọi mặt..
     Phân loại: 327.1 / S550H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009981
     Từ khoá:Chính trị,Quan hệ quốc tế,Việt Nam,Nga
 
7. Tơrapedơnicôp, X.P. Chủ nghĩa Lê Nin và vấn đề ruộng đất - nông dân / X.P, Tơrapedơnicôp. - H. : NXB Sự Thật. - 19cm
          T.1. - 1981. - 411tr
     Tóm tắt: Tài liệu trình bày những chính sách và kinh nghiệm của Đảng cộng sản Liên Xô trong vấn đề ruộng đất - nông dân trong sự nghiệp cải tạo và phát triển nông nghiệp theo con đường XHCN, đồng thời nêu rõ ý nghĩa quốc tế trong vấn đề này.
     Phân loại: 333(N) / CH500NGH
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010060
     Từ khoá:kinh tế,nông nghiệp,ruộng đất,nông dân
 
8.  Bách khoa toàn thư quân sự Liên Xô : Tuyển dịch. - H. : NXB QĐND. - 19cm
          T.1. - 1985. - 532tr.
     Tóm tắt: Tài liệu là công trình hệ thống hoá trí thức quân sự trình bày lịch sử, hiện trạng, tương lai phát triển của ngành quân sự và giải thích các khái niệm thuật ngữ quân sự..
     Phân loại: 355(N)(03) / B102KH
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010088
     Từ khoá:Quân sự,Bách khoa toàn thư,Nga
 
9.  V- I- Lênin tuyển tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.1. - 2007. - 699tr
     Tóm tắt: Giới thiệu tám tác phẩm quan trọng của V.I.Lê-nin viết trong giai đoạn từ 1894-1914
     Phân loại: 320.5322 / V000I
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.030377-30378
     Từ khoá:Chính trị,Học thuyết Mác Lênin,Tuyển tập,Triết học Mác Lênin
 
10.  V- I- Lênin tuyển tập. - H. : Chính trị quốc gia. - 21 cm
          T.2. - 2009. - 755 tr
     Tóm tắt: Giới thiệu 31 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ những tác phẩm của V.I.Lênin viết trong khoảng thời gian từ khi sắp nổ ra cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại cho đến khi người qua đời
     Phân loại: 335.43 / V-300-L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.017515
                          Kho Mượn: MVV.038456-38457
     Từ khoá:Chủ nghĩa Mác Lênin,học thuyết Mác Lênin,tuyển tập,triết học Mác Lênin
 
11. Stalin, J. Bàn về công nghiệp hoá nước nhà và xu hướng hữu khuynh trong Đảng cộng sản Liên Xô / J Stalin. - H. : Nxb Sự thật, 1969. - 57tr ; 19cm
     Tóm tắt: Bàn về công nghiệp hoá nước nhà và xu hướng hữu khuynh trong Đảng cộng sản Liên Xô gồm: Vấn đề tốc độ phát triển của công nghiệp, vấn đề ngũ cốc, về cuộc đấu tranh chống các khuynh hướng và chống thái độ với các khuynh hướng đó
     Phân loại: 3KN(519.1) / B105V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008335
     Từ khoá:Đảng cộng sản,Lãnh đạo,Công nghiệp hóa,Nga
 
12. Bùi Ngọc Chưởng. Học thuyết của lê nin về chủ nghĩa đế quốc / Bùi Ngọc Chưởng. - H. : Nxb Sách giáo khoa Mác Lênin, 1983. - 167tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu nêu lên một số đặc điểm, luận điểm cơ bản về chủ nghĩa đế quốc qua các tác phẩm mà Lênin đã viết từ năm 1900 đến năm 1921
     Phân loại: 3K23 / B510N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008392
     Từ khoá:Chủ nghĩa Mác Lênin,Học thuyết,Nga
 
13. Khơrutsốp, N.S. Báo cáo tại đại hội XXI Đảng cộng sản Liên Xô : Về các chi tiêu phát triển kinh tế quốc dân Liên Xô 1959-1965 / N.S Khơrutsốp. - H. : Nxb Sự thật, 1959. - 187tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu gồm các báo cáo tại đại hội thứ XXI Đảng cộng sản Liên Xô bàn về các chỉ tiêu phát triển kinh tế quốc dân (1959-1965) nhằm nâng cao bước phát triển mới về kinh tế, văn hoá và đời sống vật chất của nhân dân lao động
     Phân loại: 3KN(519.1) / B108
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008188
     Từ khoá:Đảng cộng sản,Đại hội Đảng,Nga
 
14.  Lịch sử Đảng cộng sản (Bôn sê vích) Liên Xô : Giáo trình vắn tắt. - In lần thứ 4. - H. : Nxb Sự thật, 1970. - 551tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu trình bày vắn tắt lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô từ năm 1883 đến 19377 với những bài học chủ yếu trên con đường lịch sử mà đảng Bôn sê vích đã trải qua
     Phân loại: 3KN(519.1) / L302
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008450
     Từ khoá:Đảng cộng sản,Lịch sử,Nga,Phát triển
 
15. Lênin, V. Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản / V Lênin, J Stalin. - H. : Nxb sự thật, 1972. - 89tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu chuyên đề "Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản" cung cấp những kiến thức cơ bản của Lênin và Stalin về xây dựng Đảng trong điều kiện giai cấp vô sản đã nắm được chính quyền
     Phân loại: 3KĐ / L250N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008503
     Từ khoá:Học thuyết Lênin,Đảng,Nga,Giai cấp vô sản
 
16. Baklanôp, G. Mãi mãi tuổi mười chín : Giải thưởng văn học quốc gia Liên Xô 1982 / G Baklanôp; Phương Nam: dịch. - Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 1986. - 273tr ; 19cm
     Phân loại: N519.1).3=V / M103M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008584
     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện,Nga
 
17.  Đời hoạt động cách mạng của Lê Nin vĩ đại. - H. : NXB Sự Thật, 1970. - 88. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu viết về đời hoạt động cách mạng của Lê Nin người tiếp tục sự nghiệp cách mạng Mác-Êgghen nhân dịp kỷ niệm 100 ngày sinh V.I Lê nin.
     Phân loại: 3K26 / Đ462H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008646
     Từ khoá:Hoạt động,Cách mạng,Nga,Chủ nghĩa Mác Lê Nin,Lê nin
 
18.  Hình tượng Lê Nin trên màn ảnh Xô Viết / Nhiều tác giả Xô Viết; Đỗ Thuý Hà, Vũ Quý Biền, Cao Thuỵ dịch. - H. : NXB Văn hoá, 1978. - 378tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu bàn về những nguyên tắc cơ bản của việc mô tả, thể hiện hình tượng Lê Nin trong nghệ thuật, điện ảnh của Nga trong giai đoạn phát triển
     Phân loại: 3K26.8 / H314T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.007464, DVV.008669
     Từ khoá:Nghệ thuật,Điện ảnh,Lê nin,Nga
 
19. GRINHISIN, Đ. Sự nghiệp quân sự của Lê Nin / Đ, GRINHISIN. - H. : NXB Quân đội nhân dân. - 19cm
          T.2. - 1971. - 216tr.
     Tóm tắt: Tài liệu phân tích những giai đoạn quan trọng nhất trong sự phát triển các nguyên tắc lý luận cơ bản của Lê Nin về chiến tranh, quân sự và khoa học quân sự, nói lên sự nghiệp quân sự vô cùng lớn lao của Lê Nin đối với sự nghiệp thắng lợi cách mạng tháng 10 vĩ đại ở Liên Xô.
     Phân loại: 3K26 / S550NGH
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009218
     Từ khoá:Học thuyết quân sự,Lê Nin,Chủ nghĩa Lê Nin
 
20. Hồ Chí Minh. Mãi mãi đi theo con đường của Lê Nin vĩ đại / Hồ Chí Minh. - H. : Nxb Sự Thật, 1970. - 82tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu nói về vấn đề lý luận cách mạng và học tập chủ nghĩa Mác Lê Nin của Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh nước ta trên thực tiễn kháng chiến chống Mỹ và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
     Phân loại: 3K5H3 / M103M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009482
     Từ khoá:Chủ nghĩa Mác Lê Nin,Lý luận cách mạng,Việt Nam,Hồ Chí Minh
 
21. Lê Duẩn. Hăng hái tiến lên dưới ngọn cờ vĩ đại của cách mạng tháng 10 / Lê Duẩn. - H. : Nxb Sự Thật, 1967. - 56tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu viết về con đường tháng mười và tình hình thế giới, cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng cách mạng tháng 10 của đồng chí Lê Duẩn nhân kỷ niệm 50 năm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại.
     Phân loại: 3KV4 / H116H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009486
     Từ khoá:Đảng cộng sản,Lãnh đạo,Cách mạng,Việt Nam
 
22. Bi-kiuphin. Cuộc chiến đấu thầm lặng của tôi : Hồi ký của cán bộ tình báo Liên Xô / Bi-kiuphin. - H. : Nxb Công an nhân dân, 1987. - 273tr ; 19cm
     Phân loại: N(519.1).4=V / C514
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009604
     Từ khoá:Hồi ký,Nga,Văn học hiện đại
 
23. TREC NENCÔ, C.U. Lên ngang tầm các yêu cầu của chủ nghĩa xã hội phát triển : Một số vấn đề cấp bách về lý luận, chiến lược và sách lược của Đảng cộng sản Liên Xô / C.U, TREC NENCÔ. - H. : Nxb Sự Thật, 1985. - 54tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu nêu lên một số vấn đề cấp bách về lý luận, chiến lược và sách lược của Đảng cộng sản Nga trong giai đoạn mới, nêu lên phương hướng và nhiệm vụ phát triển về mọi mặt, như đối nội, đối ngoại, kinh tế văn hoá, củng cố quốc phòng.
     Phân loại: 3KN(519.1) / L254NG
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009798
     Từ khoá:Đảng cộng sản,Lý luận,Nga,Phát triển
 
24. GHIN, X.K. Sáu năm với Lê Nin : Hồi ký của người lái xe riêng cho Lê Nin / X.K, GHIN; Nguyễn Trường Lịch, Vũ Xuân Thục: Dịch. - Đồng Tháp : Nxb Đồng Tháp, 1987. - 87tr. ; 19cm
     Phân loại: 3K26 / S111N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009900
     Từ khoá:Văn học hiện đại,Hồi ký,Nga
 
25. Tsécnencô, C.U. Diễn văn tại hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô : Ngày 10/4/1984 / C.U, Tsécnencô. - M. : NXB Thông tấn xã Nôvôxki, 1984. - 19tr. ; 20cm
     Tóm tắt: Tài liệu là bài diễn văn của Tsécnencô, tổng bí thư BCH TW Đảng cộng sản Liên Xô; đoàn Chủ Tịch Xô Viết tối cao tại hội nghị toàn thể BCH TW Đảng cộng sản Liêb Xô ngày 10 tháng 4 năm 1984.
     Phân loại: 3KN(519.1) / D306V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010318
     Từ khoá:đảng cộng sản,diễn văn,nga,hội nghị
 
26.  Đảng cộng sản Liên Xô. Từ đại hội đến đại hội : Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô dựa theo tài liệu các đại hội Đảng / Nguyễn Anh Hùng dịch. - In lần thứ 3. - M. : NXb Thông tấn xã Nôvôxtin, 1985. - 55tr. ; 20cm
     Tóm tắt: Tài liệu trình bày lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô dựa theo tài liệu các đại hội Đảng, từ đại hội đến đại hội, tiến tới đích vĩ đại là chủ nghĩa cộng sản.
     Phân loại: 3KN(519.1) / Đ106C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010319
     Từ khoá:đảng cộng sản,đại hội,nga,lịch sử
 
27. PHÔCHIÊVA, L. Những mẩu chuyện về Lê Nin / L, PHÔCHIÊVA; Nguyễn Văn Long dịch. - M. : NXB Ngoại ngữ, (kn). - 188tr. ; 20cm
     Phân loại: N(519.1).3=V / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010344
     Từ khoá:văn học hiện đại,truyện,lê nin,nga
 
28. UYNLIAMXứ, ANBERIX. Kể chuyện về Lê Nin và cách mạng tháng 10 / ANBERIX, UYNLIAMXứ. - M. : NXB Tiến bộ, (kn). - 319tr. ; 20cm
     Phân loại: N(519.1).3=V / K200CH
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010346
     Từ khoá:văn học hiện đại,truyện,lê nin,nga
 
29. Lê Nin, V.I. Sự phát triển của Chủ nghĩa Tư bản ở Nga / V,I, Lê Nin. - M. : NXB Tiến Bộ, 1976. - 741tr. ; 22cm
     Phân loại: 3K23 / S550PH
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010589
     Từ khoá:chủ nghĩa lê nin,chủ nghĩa tư bản,nga
 
30. Zencovich, N. A.. Những ngày cuối cùng của ủy ban trung ương Đảng Cộng Sản Liên Xô : (Sách tham khảo trong lực lượng Công an nhân dân) / N. A. Zencovich; Lê Văn Thắng, Đinh Thị Hồng Biên: Dịch. - H. : Công an nhân dân, 2000. - 768tr ; 19cm
     Phân loại: N(0519.1)=V / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.005839
                          Kho Mượn: MVV.012449-12450
     Từ khoá:Văn học hiện đại,Liên Xô,Truyện
 
31. Hồng Hà. Bác Hồ trên đất nước Lê - Nin / Hồng Hà. - H. : Nxb Thanh niên, 2000. - 338tr ; 19cm
     Tóm tắt: Cuốn sách nhằm giới thiệu những hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở nước ngoài, từ hè năm 1923 đến mùa thu năm 1938 trong thời gian hoạt động nhiều năm trên đất nước Lênin
     Phân loại: 3K5H5 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006266
                          Kho Mượn: MVV.013592-13593
     Từ khoá:Bác Hồ,Hồ Chí Minh,Lênin
 

800 - VĂN HỌC
 
32. Đỗ Hồng Chung. Lịch sử văn học Nga / Đỗ Hồng Chung, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Trường Lịch dịch. - H. : NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp. - 19cm
          T.1. - 1982. - 526tr.
     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu sơ lược văn học dân gian Nga, các thể loại, mối quan hệ mật thiết giữa văn học truyền miệng và thành văn, trình bày những nét lớn để hiểu bối cảnh lịch sử, xã hội, diện mạo của nền văn học Nga qua nhiều thời kỳ, giai đoạn phát triển cao...
     Phân loại: 8(N519.1) / L303S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010172
     Từ khoá:lịch sử văn học,nga,nghiên cứu văn học
 
33. Lichman, Iôxipphơnây. Nữ tài tử : Truyện tình báo của Liên Xô / Iôxipphơnây Lichman; Thâm Tâm: Dịch. - H. : Văn hóa thông tin, 2003. - 433tr ; 19cm
     Phân loại: N(519.1)=V / N50T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.008070
                          Kho Mượn: MVV.016088-16090
     Từ khoá:Văn học hiện đại,Truyện tình báo,Nga
 
34. Thúy Toàn. Nghĩ về những con đường nước Nga : Bút ký - tiểu luận / Thúy Toàn. - H. : Thanh niên, 2010. - 235tr ; 19cm
     Phân loại: 895.9228 / NGH300V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.016408
                          Kho Mượn: MVV.035128-35130
     Từ khoá:Văn học hiện đại bút ký,Tiểu luận,Việt Nam
 
35.  Tinh hoa văn học Nga / Ngọc Kiên: Tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2011. - 399tr ; 21cm. - (Tinh hoa văn học thế giới)
     Phân loại: 891.709 / T314H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.018284
                          Kho Mượn: MVV.040795-40797
     Từ khoá:Nghiên cứu văn học,Tác giả,Tác phẩm,Nga
 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
 
36. Brêgiơnép, L.I. Chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô / L.I, Brêgiơnép. - H. : NXB Sự Thật, 1980. - 109tr. ; 20cm
     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu những luận văn quan trọng của đồng chí Brêgiơnép, L.I, đãc nói lên cuộc chiến tranh, chiến thắng lịch sử của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Hít Le.
     Phân loại: 9(N519.1)72 / CH306C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010323
     Từ khoá:lịch sử,nhân dân,nga,chiến tranh
 
37.  Cách mạng tháng 10 và cách mạng Việt Nam. - H. : NXB Khoa học xã hội, 1977. - 390tr. ; 20cm. - (Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện sử học)
     Tóm tắt: Tài liệu trình bày sự tiến triển của cách mạng giải phóng dân tộc lên cách mạng của Đảng và nhà nước, liên minh công nông, cách mạng Việt Nam trong giai đấu tranh giành độc lập và thống nhất trong cuộc đấu tranh vì CNXH.
     Phân loại: 9N(519.1).7 / C120M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010419
     Từ khoá:lịch sử,cách mạng,việt nam,cách mạng tháng 10
 
38.  Cách mạng tháng mười. - KĐ : NXB Giáo dục, 1980. - 129tr. ; 20cm
     Phân loại: 9(N519.1).7(07) / C102M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010428
     Từ khoá:lịch sử,cách mạng tháng 10 Nga,tài liệu giảng dạy
 
39.  Cách mạng tháng mười. - In lần thứ 2 có bổ sung. - H. : NXB Phổ Thông, 1977. - 73tr. ; 22cm
     Tóm tắt: Tài liệu tóm tắt lịch sử cách mạng tháng 10 và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những thắng lợi to lớn và những bài học lớn của cách mạng tháng 10 Nga.
     Phân loại: 9(N519.1)71 / C102M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.010568
     Từ khoá:lịch sử,cách mạng tháng mười,nga
 
40.  Cách mạng tháng mười. - In lần thứ 2. - H. : Phổ thông, 1977. - 73tr ; 19cm
     Phân loại: 9(T)32 / C102M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.002896-2897
                          Kho Mượn: MVV.006970-6971
     Từ khoá:Lịch sử thế giới,Nga
 
41. Trọng Phụng. Hồ sơ mật Liên Xô / Trọng Phụng, Văn Toàn: biên soạn. - H. : Nxb Công an nhân dân, 2006. - 583tr ; 20,5cm
     Tóm tắt: Viết về một thời lỳ lịch sử của Liên Xô, thời kỳ Lênin bị ám sát và Stalin tranh giành quyền lực cai trị Liên Xô
     Phân loại: 9(N519.1) / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.012521
                          Kho Mượn: MVV.022618-22620
     Từ khoá:Lịch sử,Nga
 
42.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 215tr ; 24cm
     Tóm tắt: Trình bày một cách khái quát toàn diện, đầy đủ những hoạt động của Nguyễn Aí Quốc- Hồ Chí Minh ở nước Nga trong những năm đầu thế kỷ xx. Đặc biệt giới thiệu công trình văn hoá tưởng niệm về Hồ Chí Minh ở nước Nga, do nhân dân Nga tôn vinh xây dựng, như là một phần không thể thiếu của cội nguồn tình hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây.
     Phân loại: 959.704 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003283
                          Kho Mượn: MVL.008963
     Từ khoá:Lịch sử,Hoạt động cách mạng,Nhân vật lịch sử,Việt Nam,Hồ Chí Minh,Nga


Nguồn tin: Thư Viện tỉnh Kon Tum
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu Kon Tum

Thông tin mới

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL, ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa thể thao Du lịch về việc tuyên truyền tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Bảo Tàng - Thư Viện tỉnh tuyên truyền giới thiệu sách, tặng sách
Thực hiện Công văn số 2513/BYT-KCB ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum năm 2020"
Chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH "Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2020
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2020
Bảo tàng - Thư viện tỉnh Kon Tum xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một vài cuốn sách liên quan đến chủ đề “Hạnh phúc” hiện có trong Thư viện

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 3307
  • Tháng hiện tại: 27546
  • Tổng lượt truy cập: 2604311

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý