thu vien kon tum
sự kiện

Thư mục sách pháp luật

- Người đăng bài viết: Thư Viện tỉnh
Thư mục sách pháp luật

Thư mục sách pháp luật

SÁCH VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI
1.  Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Đã được sửa đổi bổ sung năm 2002. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 238tr. ; 20cm
     Tóm tắt: Bộ luật lao động năm 1994, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002 và toàn văn Bộ luật lao động sau khi đã sửa đổi bổ sung
     Phân loại: 34(V)9 / B450L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.007078
                          Kho Mượn: MVV.015277-15278
     Từ khoá:Lao động,Việt Nam,Pháp luật
2.  Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung năm 2002) = Labour code of the socialist republic of Vietnam (Amended and Supplêmnied in 2002). - H. : Nxb lao động - xã hội, 2002. - 237tr ; 19cm
     Tóm tắt: Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam gồm 198 điều được Quốc hội khoá 9, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 26-6-1994; in bằng hai thứ ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh
     Phân loại: 34(V)9 / B450
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009030
                          Kho Mượn: MVV.016523-16525
     Từ khoá:Pháp luật,luật lao động,Việt Nam
3.  Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành / Kim Phương: tuyển chọn và giới thiệu. - H. : Nxb Lao động xã hội, 2014. - 747tr ; 27cm
     Tóm tắt: Giới thiệu bộ luật lao động mới, văn bản hướng dẫn về chế độ tiền lương và lương hưu, về sử dụng lao động và hợp đồng lao động; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; văn bản hướng dẫn về việc làm và bảo hiểm thất nghiệp.
     Phân loại: 394.597010267 / B450L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.003395
     Từ khoá:Luật lao động,văn bản,bộ luật,Việt Nam
4.  Bộ luật lao động và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động. - H : Nxb Tư pháp, 2006. - 154tr ; 19cm
     Tóm tắt: Những quy định chung về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi. Những quy định riêng đối với lao động nữ, những quy định riếng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác
     Phân loại: 34(V)19 / B450L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.012567
                          Kho Mượn: MVV.022761-22763
     Từ khoá:Pháp luật,luật lao động
5.  Các nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình. - H. : chính trị quốc gia, 2002. - 59tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Các nghị định 70,77 của chính phủ quy định chi tiết thực hành luật hôn nhân và gia đình. Nghị định số 87 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hôn nhân và gia đình.
     Phân loại: 34(V)7 / C101NGH
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006700
                          Kho Mượn: MVV.014546-14547
     Từ khoá:Nghị định,Luật hôn nhân và gia đình,Chính phủ
6.  Các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2001. - 396tr ; 19cm
     Tóm tắt: Những văn bản pháp luật mới về chất lượng hàng hoá, chương trình nước sạch, các điều kiện kinh doanh đối với từng mặt hàng có liên quan đến an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm
     Phân loại: 34(V)2 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006329
                          Kho Mượn: MVV.013731-13733
     Từ khoá:An toàn,Vệ sinh thực phẩm,Pháp luật
7.  Các quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2000. - 281tr ; 19cm
     Tóm tắt: Sách gồm 5 phần: Các biện pháp bảo đảm, giao dịch bảo đảm những vấn đề chung. thế chấp quyền sử dụng đất. Thế chấp tàu biển. Bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng. Đăng ký giao dịch bảo đảm
     Phân loại: 34(V)23 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006267
                          Kho Mượn: MVV.013594-13595
     Từ khoá:Nhà nước và pháp quyền,Quy định,Giao dịch,Pháp luật,Việt Nam
8.  Các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, đô thị. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2000. - 474tr ; 21cm
     Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: - Các quy định về quản lý giao thông đường bộ, đô thị. - Các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đô thị. - Các quy định về bảo hiểm, phí, lệ phí, thuế trong giao thông đường bộ
     Phân loại: 34(V)44 / C101QU
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006194
     Từ khoá:Nhà nước và pháp quyền,Pháp luật,Quy định,Giao thông,Đô thị
9.  Các quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. - H. : Chính trị Quốc gia, 2000. - 369tr ; 19cm
     Tóm tắt: Văn bản pháp lý về vấn đề kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, hợp đồng lao động, lao động có yếu tố nước ngoài, thỏa ước lao động tập thể, an toàn vệ sinh lao động...
     Phân loại: 34(V)92 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.005744
                          Kho Lưu động: LD.001947
                          Kho Mượn: MVV.012204-12207
     Từ khoá:Pháp luật,Kỷ luật lao động,Trách nhiệm vật chất
10.  Các quy định pháp luật về quản lý hoá chất, chất độc hại và chất phóng xạ. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 865tr ; 22cm
     Tóm tắt: Các quy định chung về điều kiện kinh doanh và vận chuyển hàng nguy hiểm; Quy định về quản lý, sử dụng các hoá chất, chế phẩm trong lĩnh vực y tế và gia dụng; Các quy định về sản xuất, quản lý hoá chất và thuốc trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; Quy định quản lý và sử dụng các chất trong chăn nuôi thú y...
     Phân loại: 343.597 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019572-19573
     Từ khoá:Pháp luật,quản lý,hoá chất,chất phóng xạ,văn bản pháp luật,chất độc hại
11.  Các quy định pháp luật về quản lý nhà nước trong việc thanh toán không dùng tiền mặt. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2000. - 342tr ; 19cm
     Tóm tắt: Quy định chung về thanh toán không dùng tiền mặt, quy định về sử dụng và phát hành Séc, về quản lý, cấp phát, thu chi ngân sách qua kho bạc, quy định về thương phiếu, thư tín dụng
     Phân loại: 34(V)81 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006339
                          Kho Mượn: MVV.013754-13757
     Từ khoá:Quản lý nhà nước,Thanh toán,Pháp luật,Không dùng tiền mặt
12.  Các quy định pháp luật về quản lý nhà ở. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 663tr22cm
     Tóm tắt: Các quy định sở hữu, giao dịch về nhà ở, quy định thực hiện chính sách về nhà ở. Các quy định về nhà ở thuộc sở hữu công, quy định về nhà ở đối với công dân, đối với người có công, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, quy định về việc thuê nhà đất, về lệ phí trước bạ.
     Phân loại: 34(V)41 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006752
                          Kho Mượn: MVV.014647
     Từ khoá:Pháp luật,Quản lý nhà ở,Việt Nam
13.  Các quy định pháp luật về quản lý pháo, chất nổ. - H. : Lao động xã hội, 2014. - 94tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu các thông tư nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, chất nổ.
     Phân loại: 344.597051798 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021144
                          Kho Mượn: MVV.047554-47556
     Từ khoá:quy định,pháo,Pháp luật,chất nổ
14.  Các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 476tr ; 19cm
     Tóm tắt: Những quy định pháp luật đang hiện hành và mới nhất về sở hữu công nghiệp
     Phân loại: 34(V)2 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.004972
                          Kho Mượn: MVV.010854
     Từ khoá:Pháp luật,Sở hữu công nghiệp
15.  Các quy định pháp luật về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2000. - 296 ; 19cm
     Tóm tắt: Sách nhằm cung cấp những văn bản có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tín dụng đầu tư phát triển của thành phần kinh tế nhà nước, để cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng
     Phân loại: 34(V)8 / C101Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006212
                          Kho Mượn: MVV.013432-13433
     Từ khoá:Nhà nước và pháp quyền,Tín dụng,Đầu tư,Nhà nước,Pháp luật,Phát triển
16.  Các văn bản hướng dẫn thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước. - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 142tr ; 19cm
     Tóm tắt: Các thông tư hướng dẫn Bộ Tài chính về qui định tuần tự thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, cho vay ưu đãi, lãi suất đối với các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu
     Phân loại: 34(V)2 / C101V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.004851
                          Kho Mượn: MVV.010579-10581
     Từ khoá:Kinh tế,Đầu tư,Pháp luật
17.  Các văn bản hướng dẫn thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước. - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2000. - 401tr ; 21cm
     Tóm tắt: Sách gồm 4 phần: Quy định chung. Quy định về hỗ trợ đầu tư. Quy định về hỗ trơi xuất khẩu. Quy định về quản lý đầu tư xây dựng
     Phân loại: 34(V)21 / C101V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006270
                          Kho Mượn: MVV.013600
     Từ khoá:Pháp luật,Văn bản,Luật đầu tư,Việt Nam,Nhà nước và pháp luật,Thi hành
18.  Các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật ngân sách nhà nước. Luật ngân hàng nhà nước. Luật các tổ chức tín dụng. - H. : Thống kê, 2000. - 1324tr ; 25cm
     Tóm tắt: Hệ thống các quy định nước ta về ngân sách, ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhà nước ta để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia
     Phân loại: 34(V),335 / C101V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.005767
                          Kho Mượn: MVL.000225-226
     Từ khoá:Pháp luật,Ngân hàng,Tín dụng,Ngân sách
19. Hoàng Hoa Sơn. Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 151 câu hỏi đáp / Hoàng Hoa Sơn. - H : Lao động xã hội, 2007. - 355tr ; 20cm
     Tóm tắt: 151 câu hỏi đáp luật lao động về việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, tiền lương, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, quy định chế độ đối với lao động nữ, quy định lao động đối với lao động chưa thành niên
     Phân loại: 344.59701 / B450L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.013234
                          Kho Mượn: MVV.024927-24929
     Từ khoá:Pháp luật,luật lao động,Việt Nam
20. Hoàng Trung Tiếu. Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình 2000 và những quy định pháp luật có liên quan / Hoàng Trung Tiếu. - H : Nxb Phụ nữ, 2002. - 439tr ; 19cm
     Tóm tắt: Phần 1: Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trong đó có khái niệm hôn nhân, nhiệm vụ hôn nhân và các quan hệ khi đã kết hôn... Phần 2: Phần phụ lục gồm luật hôn nhân gia đình năm 2000 và các nghị định, thông tư của nhà nước về luật hôn nhân gia đình
     Phân loại: 34(V)70 / H407T
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.004188-4193
     Từ khoá:luật hôn nhân và gia đình,Việt Nam,Pháp luật
21.  Hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình. - H. : NXB Pháp Lý, 1982. - 74tr. ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu gồm một số văn bản và bài viết hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình và một số bài nói của Hồ Chủ Tịch tại Hội nghị thảo luận dự thảo luật hôn nhân và gia đình và toàn văn luật...
     Phân loại: 34(V)7 / H561D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.009625
     Từ khoá:Pháp luật,luật hôn nhân và gia đình,Việt Nam
22.  Hướng dẫn thi hành luật đấu thuầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng. - H : Lao động xã hội, 2008. - 168tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu các Nghị định, nghị quyết, thông tư của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
     Phân loại: 346.579 / H561D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014480
                          Kho Lưu động: LD.018738-18742, LD.019376-19380
                          Kho Mượn: MVV.028942-28944
     Từ khoá:luật đấu thầu,văn bản pháp luật,Pháp luật,Việt Nam
23.  Hướng dẫn về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật lao động. - H. : Lao động xã hội, 2011. - 251tr ; 21cm
     Tóm tắt: Gồm một số văn bản quy định về chế độ làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành bưu điện, ngành vận tải đường sắt, ngành hàng không
     Phân loại: 344.59701 / H561D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.018871
     Từ khoá:Pháp luật,luật lao động,thời gian nghỉ ngơi,văn bản pháp quy,thời gian lao động,Việt Nam
24.  Hỏi đáp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí / Quách Dương: biên soạn. - H : Nxb Lao động, 2006. - 147tr ; 19cm
     Tóm tắt: Tài liệu trình bày dưới dạng hỏi đáp về thực hành tiết kiện chống lãng phí trọng mọi lĩnh vực liên quan đến kinh tế tài chính của nhà nước như: chống lãng phí trogn mua sắm trang thiết bị phương tiện, thiết bị làm việc và sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc như thế nào? xử lý các hành vik vi phạm quy định của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
     Phân loại: 34(V) / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.008902-8906
     Từ khoá:Pháp luật,thực hành,tiết kiệm,luật tài chính
25.  Hỏi đáp về bộ luật lao động. - H : Quân đội nhân dân, 2008. - 216tr ; 21cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu về bộ luật lao động. Giới thiệu sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động
     Phân loại: 344.59701 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015368
                          Kho Mượn: MVV.031919-31921
     Từ khoá:Pháp luật,luật lao động,Việt Nam
26.  Hỏi đáp về bộ luật lao động sửa đổi bổ sung. - H : Nxb lao động xã hội, 2002. - 99tr ; 19cm
     Tóm tắt: Gồm 140 câu hỏi và trả lời về luật lao động được Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định như việc làm, hợp đồng lao động chế độ người lao động, bảo hiểm lao động...
     Phân loại: 34(V)90 / H428
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.004157-4162
     Từ khoá:Pháp luật,Việt Nam,luật lao động
27.  Hỏi đáp về luật bảo vệ môi trường. - H : Quân đội nhân dân, 2008. - 312tr ; 21cm
     Tóm tắt: Giới thiệu luật bảo vệ môi trường và những nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài nguyên và môi trường
     Phân loại: 344.59704 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015369
                          Kho Mượn: MVV.031922-31924
     Từ khoá:Pháp luật,luật bảo vệ môi trường,Việt Nam
28.  Hỏi đáp về luật giao thông đường bộ. - H : Quân đội nhân dân, 2008. - 168tr ; 21cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu về luật giao thông đường bộ, các nghị định hướng dẫn quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
     Phân loại: 343.59709 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015366
                          Kho Mượn: MVV.031913-31915
     Từ khoá:Luật giao thông đường bộ,Việt Nam
29.  Hỏi đáp về luật thanh niên. - H : Quân đội nhân dân, 2008. - 116tr ; 21cm
     Tóm tắt: Những câu hỏi và lời giải đáp về luật thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh niên. Lịch sử và điều lệ hội thanh niên Việt Nam và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
     Phân loại: 346.597 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015363
                          Kho Mượn: MVV.031904-31906
     Từ khoá:Pháp luật,thanh niên,quyền lợi,nghĩa vụ,Việt Nam
30.  Hỏi đáp về luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. - H : Quân đội nhân dân, 2008. - 96tr ; 21cm
     Tóm tắt: Những câu hỏi và giải đáp về các điều trong luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
     Phân loại: 344.597 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015360
                          Kho Mượn: MVV.031895-31897
     Từ khoá:Pháp luật,tiết kiệm,Việt Nam,lãng phí
31.  Hỏi đáp về luật đất đai / Nguyễn Sĩ Đại, Trần Quang Huy, Nguyễn Văn Phương. - Tái bản có sửa chữa. - H : Nxb Công an nhân dân, 2004. - 403tr ; 19cm
     Tóm tắt: Sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp về luật đất đai như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, chính sách bồi thường, chính sachc của nhà nươc đối với người sử dụng đất nông, lâm nghiệp...
     Phân loại: 34(V)3 / H428
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.011386
                          Kho Mượn: MVV.008462-8464
     Từ khoá:Pháp luật,luật đất đai,Việt Nam
32.  Luật bóng bàn. - H : Nxb Thể dục thể thao, 2006. - 79tr ; 19cm
     Phân loại: 34(V) / L506B
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.010663-10667
     Từ khoá:luật,bóng bàn,Pháp luật
33.  Luật bảo vệ môi trường. - H. : Chính trị Quốc gia, 1994. - 35tr ; 19cm
     Tóm tắt: Luật bảo vệ môi trường gồm  chương 5 điều
     Phân loại: 34(V),613.1 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.001341-1342
                          Kho Mượn: MVV.007007-7008
     Từ khoá:Pháp luật,Môi trường
34.  Luật bảo vệ môi trường và một số nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động xã hội, 2009. - 271tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu Luật bảo vệ môi trường và một số nghị định hướng dẫn thi hành một  số điều luật của Luật bảo vệ môi trường, về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
     Phân loại: 344.59704 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.026676-26680
     Từ khoá:Pháp luật,Việt Nam,bảo vệ môi trường
35.  Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giao thông đường thuỷ nội địa một số luật liên quan đến ngành giao thông vận tải. - H. : Giao thông vận tải, 2004. - 452tr ; 28cm
     ĐTTS ghi: Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia
     Tóm tắt: Tập hợp và hệ thống hoá các văn bản mới nhất về an toàn giao thông: Luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia; các Bộ ngành liên quan và phần câu hỏi và đáp án hướng dẫn thi cấp bằng lái xe môtô, ô tô..., các biển báo thông dụng.
     Phân loại: 343.59709 / L504G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.002893
     Từ khoá:Pháp luật,luật giao thông,đường thuỷ nội địa,Văn bản pháp luật,đường bộ,Việt Nam
36.  Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam - Hướng dẫn tìm hiểu trả lời lý thuyết giải bài tập tình huống và trắc nghiệm / Ngô Thị Hường, Bùi Thị Mừng: đồng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị hành chính, 2012. - 229tr ; 21cm
     ĐTTS ghi: Trường đại học luật Hà Nội
     Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi và đáp về nội dung luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Giải đáp các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm và các bài tập tình huống thường gặp trong quá trình học tập, nghiên cứu, thực hành về luật hôn nhân gia đình.
     Phân loại: 346.59701 / L504H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.020017
                          Kho Mượn: MVV.045194-45196
     Từ khoá:Pháp luật,gia đình,Việt Nam,hôn nhân
37.  Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H : Quân đội nhân dân, 2008. - 379tr ; 21cm
     Tóm tắt: Những quy định chung về luật kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái... cùng các văn bản hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình
     Phân loại: 346.59701 / L504H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015370
                          Kho Mượn: MVV.031925-31927
     Từ khoá:Pháp luật,luật hôn nhân,gia đình,Việt Nam
38.  Luật thanh niên. - H : Thanh niên, 2008. - 52tr ; b19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu luật thanh niên, quyền và nghĩa vụ của thanh niên; Trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên. Các tổ chức thanh niên
     Phân loại: 346.597 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014303
                          Kho Lưu động: LD.018728-18732
                          Kho Mượn: MVV.028414-28416
     Từ khoá:Pháp luật,bảo vệ,nghĩa vụ,quyền lợi,thanh niên,Việt Nam
39.  Luật thanh niên. - H : Lao động, 2008. - 28tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu luật thanh niên, quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên. Các tổ chức thanh niên
     Phân loại: 346.597 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015273
                          Kho Mượn: MVV.031635-31637
     Từ khoá:Pháp lụat,thanh niên,quyền lợi,nghĩa vụ,Việt Nam
40.  Luật thanh niên năm 2005. - H : Nxb Tư pháp, 2006. - 58tr ; 19cm
     Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của luật thanh niên năm 2005, các hành vi bị nghiêm cấm, quyền và nghĩa vụ của thanh niên, chính sách của nhà nước đối với thanh niên
     Phân loại: 34(V)0 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.012563
                          Kho Mượn: MVV.022749-22751
     Từ khoá:Pháp luật,thanh niên,Việt Nam
41.  Luật thanh tra và các quy định pháp luật về công tác thanh tra. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 733tr ; 27cm
     Tóm tắt: Giới thiệu Luật thanh tra năm 2004, pháp lệnh thanh tra năm 1990 và các Thông tư, Nghị định, Quyết định về công tác thanh tra nói chung và các quy định về thanh tra trong từng lĩnh vực cụ thể
     Phân loại: 342.597 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.002897
     Từ khoá:luật thanh tra,văn bản pháp luật,Pháp luật,Việt Nam
42.  Luật thuế thu nhập cá nhân. - H : Lao động, 2008. - 33tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007
     Phân loại: 343.59706 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015275
                          Kho Mượn: MVV.031641-31643
     Từ khoá:Pháp luật,thuế thu nhập cá nhân,Việt Nam
43.  Luật thuế thu nhập cá nhân. - H : Lao động, 2008. - 36tr ; 19cm
     Tóm tắt: Luật thuế thu nhập cá nhân gồm 4 chương, 35 điều được Quốc hội thông qua ngày 21-11-2007
     Phân loại: 343.59705 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015019
                          Kho Mượn: MVV.030787-30790
     Từ khoá:Luật pháp,thuế thu nhập,Việt Nam
44.  Luật thuế thu nhập cá nhân. - H : Nxb Hà Nội, 2009. - 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung, căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú, không cư trú và điều khoản thi hành
     Phân loại: 343.59706 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.015542
                          Kho Mượn: MVV.032465-32467
     Từ khoá:Pháp luật,thuế thu nhập cá nhân,Việt Nam
45.  Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành / Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 498tr ; 20,5cm
     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và một số văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân
     Phân loại: 343.59706 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.031257-31262
     Từ khoá:thuế thu nhập cá nhân,văn bản pháp luật,Pháp luật
46.  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : NXB Chính trị quốc gia, 2002. - 224tr. ; 20cm
     Tóm tắt: Hệ thống các qui định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp,các nghị định định của chính phủ, văn bản các bộ, nghành liên quan đến việc hướng dẫn thi hành Luật.
     Phân loại: 34(V)82 / L504TH
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.006912
                          Kho Mượn: MVV.014955-14956
     Từ khoá:Pháp luật,Thuế,Doang nghiệp,Việt Nam
47.  Luật đất đai. - H. : Chính trị Quốc gia, 1994. - 48tr ; 19cm
     Tóm tắt: Qui định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dụng đất
     Phân loại: 34(V)31 / L504Đ
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVV.011018-11019
     Từ khoá:Pháp luật,Luật đất đai,Việt nam
48.  Luật đất đai. - H. : Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 234 tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Gồm 14 chương và 212 điều qui định về quyền và trách nhiệm của nhà nước  đối với đất đai và quyền và nghĩa vụ đối với người sử dụng đất và các điều khoàn thi hành
     Phân loại: 346.59704302632 / L504Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.021606
                          Kho Mượn: MVV.048590-48592
     Từ khoá: Luật đất đai; Việt Nam; Pháp luật
49.  Luật đất đai : Thông qua quốc hội khoá IX kỳ họp thứ ba ngày 14/7/1993. - H. : Nxb Hà Nội, 1993. - 75tr ; 19cm
     Tóm tắt: Luật đất đai được quốc hội thông qua ngày 14/7/1993 gồm 7 chương viết bằng hai thư tiếng: Việt - Anh
     Phân loại: 34(V)34,4(N523) / L304Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.000691
                          Kho Mượn: MVV.001230-1231
     Từ khoá:Pháp luật,Luật đất đai
50.  Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 716tr ; 21cm
     Tóm tắt: Giới thiệu luật đất đai năm 2003 và các nghị định,chỉ thị của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đất đai
     Phân loại: 346.59704 / L504Đ
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.032602
     Từ khoá:Pháp luật,Việt Nam,đất đai
51.  Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 716tr ; 21cm
     Tóm tắt: Giới thiệu Luật đất đai đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Các nghị định, chỉ thị của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
     Phân loại: 346.59704 / L504Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.019581
     Từ khoá:Pháp luật,luật đất đai,văn bản pháp luật
52.  Luật đất đai và văn bản hướng dẫn. - H : Xây dựng, 2005. - 313tr ; 27cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về Luật đất đai (số 13/2003/QH ngày 26-11-2003) và nghị định số 18, 164, 182, 197, 198 của Chính phủ, cùng một số quyết định, thông tư về thi hành, xử phạt, thu tiền sử dụng đất, về bồi thường đấu giá quyền sử dụng đất
     Phân loại: 34(V)3 / L506Đ
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.008360-8362
53.  Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007. - 311tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật đất đau năm 2003 và các văn bản hướng dẫn cụ thể như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thay đổi quyền sử dụng đất, bảo lãnh thế chấp
     Phân loại: 346.59703 / L504Đ
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.024151-24156
     Từ khoá:Pháp luật,luật đất đai,Việt Nam
54. Lê Kim Nga. Tìm hiểu Bộ Luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành  mới nhất / Lê Kim Nga. - H. : Thống kê, 2003. - 1031tr ; 28cm
     Tóm tắt: Giới thiệu Bộ luật lao động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động với những văn bản hướng dẫn thi hành
     Phân loại: 344.59701 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.002983
     Từ khoá:Pháp luật,luật lao động,văn bản hướng dẫn
55. Lê Mậu Hãn. Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 147tr ; 19cm
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi mới thành lập đến giai đoạn xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
     Phân loại: 324.2597071 / C101C
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.030473-30477
     Từ khoá:Đảng cộng sản Việt Nam,Việt Nam,cương lĩnh
56. Lương Đức Cường. Tìm hiểu luật đất đai và các quy định mới nhất về quyền sử dụng đất / Lương Đức Cường: sưu tầm. - H : Lao động xã hội, 2007. - 399tr ; 20cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu về Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và một số nghị định, quyết định, thông tư liên tịch của Chính phủ, Bộ tài chính, Bộ tài nguyên môi trường về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quyền sử dụng đất
     Phân loại: 346.59704 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.013456
                          Kho Mượn: MVV.025607-25609
     Từ khoá:Pháp luật,Việt Nam,luật đất đai
57. Minh Nhật. Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam / Minh Nhật: biên soạn. - H : Lao động, 2008. - 63tr ; 19cm
     Tóm tắt: Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, gồm luật số 16/1999/QH10 và luật  số 19/2008/QH12 ngày 3-6-2008
     Phân loại: 343.597 / T311H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014739
                          Kho Lưu động: LD.023371-23376
                          Kho Mượn: MVV.029887-29890
     Từ khoá:Pháp luật,luật quân sự,quân đội,sỹ quan,Việt Nam
58. Minh Thu. Bộ luật lao động sửa đổi và những văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Thu: sưu tầm. - H : Lao động, 2008. - 587tr ; 27cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu bộ luật lao động và các luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động. Các văn bản hướng dẫn thi hành và một số quy định khác liên quan đến người lao động
     Phân loại: 344.59701 / B450L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVL.001812
                          Kho Mượn: MVL.004523-4526
     Từ khoá:Pháp luật,Việt Nam,luật lao động
59.  Một số chính sách mới hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân : áp dụng từ năm 2008. - H : Lao động xã hội, 2008. - 61tr ; 19cm
     Tóm tắt: Một số chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ cho đồng bào nghèo, được áp dụng từ năm 2007
     Phân loại: 362.5 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DVV.014479
                          Kho Lưu động: LD.018743-18747, LD.019371-19375
                          Kho Mượn: MVV.028939-28941
     Từ khoá:Chính sách xã hội,hỗ trợ,người nghèo
60.  Một số chính sách mới về cứu trợ xã hội và hỗ trợ nhà nước / Quách Dương: sưu tầm, biên soạn. - H : Nxb Lao động, 2006. - 220tr ; 20cm
     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu những chính sách mới về cứu trợ xã hội của nhà nước về các lĩnh vực: giáo dục - dạy nghề, đất đai, nhà ở, xoá đói giảm nghèo, chính sách di dân
     Phân loại: 32(V)2 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Lưu động: LD.008542-8546
     Từ khoá:Chính trị,chính sách xã hội,cưu trợ xã hội
Từ khóa:

khoa học

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu Kon Tum

Thông tin mới

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL, ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa thể thao Du lịch về việc tuyên truyền tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Bảo Tàng - Thư Viện tỉnh tuyên truyền giới thiệu sách, tặng sách
Thực hiện Công văn số 2513/BYT-KCB ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum năm 2020"
Chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4
Thư Viện Tỉnh gởi đến bạn đọc KẾ HOẠCH "Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2020
Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2020
Bảo tàng - Thư viện tỉnh Kon Tum xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một vài cuốn sách liên quan đến chủ đề “Hạnh phúc” hiện có trong Thư viện

Thăm dò ý kiến

Bạn cần gì ở Thư viện?

Tài liệu hoàn toàn mới.

Tài liệu đa dạng, sử dụng miễn phí.

Sử dụng các dịch vụ và tiện ích miễn phí

Tất cả các ý kiến trên
Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3410
  • Tháng hiện tại: 27649
  • Tổng lượt truy cập: 2604414

Kết nối Kon Tum

Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý