thu vien kon tum
sự kiện
Chức năng và nhiệm vụ của thư viện tỉnh Kon Tum.
          Thư viện tỉnh Kon Tum là một thư viện cấp tỉnh và được coi là tủ sách tinh thần của người dân nơi đây. Sự nghiệp phát triển thư viện gắn liền với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Vì vậy thư viện tỉnh Kon Tum luôn đặt và phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ:
Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động thư viện tổ chức.
-  Thu thập bổ sung và xử lí nghiệp vụ vốn tài liệu, bảo quản thanh lọc vốn tài liệu thư viện theo qui chế của thư viện.
-  Tổ chức thông tin vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo trong nhân dân.
-     Xử lí thông tin, biên soạn tài liệu thư mục, các ấn phẩm thông tin khoa  học.
-  Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện.
-  Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện.
 
Trang nhất   Giới thiệu   Tin Tức   Đăng nhập thành viên   Bạn đọc góp ý